Logotype

Användarvillkor och integritetspolicy

 

Denna integritetspolicy beskriver personuppgiftsbehandlingen som sker i Storskogen Group AB, Storskogen Industrier AB, Storskogen Utveckling AB och Storskogen 3 Invest AB ("Storskogen", "vi", "oss" och "vår"). Nedan beskrivs vår behandling dina personuppgifter och hur vi ser till att behandlingen av dina personuppgifter utförs på ett ansvarsfullt sätt och enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Din integritet är viktig för oss och vi uppmuntrar dig därför att läsa igenom denna policy noggrant.

Vi kan komma att uppdatera denna integritetspolicy i det fall det sker ändringar i vår personuppgiftsbehandling, t.ex. att vi behandlar fler av dina personuppgifter än vad som beskrivs nedan.

INLEDNING
Denna integritetspolicy gäller för dig som är besökare på vår webbplats, tar kontakt med oss via e-post eller kontaktformulär på vår hemsida, är extern intressent (t.ex. företagsmäklare) samt för dig som aktieägare i Storskogen. Storskogen kommer också att inom ramen för en förvärvsprocess behandla personuppgifter om dig som är kund, leverantör eller anställd i företaget som Storskogen ska förvärva.

Storskogen är personuppgiftsansvarig för den behandling som utförs av oss eller av andra för vår räkning. Det betyder att vi bestämmer varför och på vilket sätt dina personuppgifter ska behandlas. Om du har några frågor om hur dina personuppgifter behandlas kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna som finns längst ned i det här dokumentet.

Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) ansvarar för att föra aktieboken i Storskogen Group AB (publ) och är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som sker i anslutning till det uppdraget. Vi ber dig kontakta Euroclear om du vill veta mer om hur Euroclear behandlar dina personuppgifter.

Vår webbplats kan ibland bädda in innehåll via RSS-flöden, exempelvis pressmeddelanden. Via RSS-flöden kan du som besökare på vår hemsida komma att bli omdirigerad till en webbplats som Storskogen inte är personuppgiftsansvarig för och som Storskogen inte har åtkomst till, och inte kan styra över, inklusive cookies eller de uppgifter de samlar in. Du bör kontrollera relevanta webbplatser för ytterligare information när du lämnar Storskogens hemsida.

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS OCH FÖR VILKA ÄNDAMÅL
Beroende på i vilken roll vi kommer i kontakt med dig så behandlar vi olika typer av personuppgifter.

Webbplatsbesökare och kontakt via e-post eller kontaktformulär
De personuppgifter som behandlas när du besöker vår webbplats eller tar kontakt med oss via e-post eller kontaktformulär är:

 • Namn, e-postadress, telefonnummer och ev. andra uppgifter du själv lämnar till oss i formuläret eller i e-post.
 • Indirekta personuppgifter som samlas in via din användning av funktioner på webbplatsen och genom vår användning av cookies, som beskrivs längre ner i denna policy

Uppgifterna behandlas för att kommunicera med dig i ditt ärende, för marknadsföringsändamål och för att möjliggöra nya affärer för Storskogen. Information från cookies används för att förbättra vår webbplats (se mer om behandling som sker i anslutning till cookies nedan).

Externa intressenter
De personuppgifter som behandlas när du är extern intressent till oss är:

 • Namn, e-postadress, telefonnummer och ev. andra uppgifter du själv lämnar till oss i samband med din kommunikation med oss.

Aktieägare
De personuppgifter som behandlas när du är aktieägare är:

 • Namn och kontaktuppgifter
 • Personnummer
 • Innehav av aktier eller andra finansiella instrument, rösträtt och information om rättigheter kopplade till aktieinnehavet
 • Fotografi, video och ljudupptagning (i den mån så sker på bolagsstämma)
 • Vid bolagsstämma behandlas även (i) information om biträden (om så anmäls) och representanter (vid användande av fullmakt), (ii) information om röstning i den mån det kan kopplas till viss aktieägare baserat på antalet röster, och (iii) anteckningar i stämmoprotokollet (t.ex. vid avvikande meningar, uttalanden, etc.)
 • Information om eventuell god man, pantsättning och panthavare eller andra anteckningar i avstämningsregistret
 • E-postkorrespondens i den mån så sker med anledning av din egenskap som aktieägare
 • Kontouppgifter för att administrera utbetalning och utdelning

Uppgifterna behandlas för att kunna genomföra bolagsstämman och tillhandahålls tjänster i samband med stämman samt för att uppfylla rättsliga förpliktelser i enlighet med gällande lagar och regler.

Personuppgifter inom ramen för förvärvsprocessen
När vi förvärvar bolag får vi ofta ta del av personuppgifter om personer som är anställda i bolaget eller om personer som är leverantörer och/eller kunder till bolaget. Vilka uppgifter vi får ta del av bestäms till stor del av bolaget som ska förvärvas då det är det bolaget som tillhandahåller materialet som vi granskar inför ett potentiellt förvärv.

I båda fallen begränsas uppgifterna till vad som är nödvändigt för att värdera bolaget som ska förvärvas. Vidare tillhandahålls uppgifter så långt det är möjligt anonymiserat (dvs. så att de inte går att koppla dem till en viss person).

LAGLIG GRUND FÖR BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER
Storskogen behandlar dina personuppgifter när det är i vårt berättigade intresse att behandla dem. Så är exempelvis fallet för den behandling som sker i samband med att du besöker vår webbplats eller kontaktar oss via e-post eller kontaktformulär (inkl. den efterföljande hanteringen av ärendet och marknadsföring). Så är även fallet med viss behandling som sker i samband med bolagsstämma (t.ex. upprätthålla tillräcklig säkerhet och ordning under stämman). Efter förvärvsprocessen kan vi komma att behandla dina personuppgifter i den mån det krävs för att vi ska kunna uppfylla avtalsförpliktelser.

I övrigt är behandlingen som sker avseende aktieägare nödvändig för att vi ska kunna fullgöra de rättsliga skyldigheter som följer av lag.

UTLÄMNANDE AV DINA PERSONUPPGIFTER
Uppgifterna kan komma att lämnas ut till externa bolag som vi anlitar eller samarbetar med i samband med den behandling som beskrivits ovan. Det är t.ex. bolag som hjälper oss med drift, test och utveckling av IT-system, säkerhetskopiering av data och ekonomiadministration. Dessa bolag har vi avtal med i vilka vi säkerställer att bolagen vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder. För anlitade bolag som behandlar uppgifterna utanför EU/EES-området vidtar vi särskilda säkerhetsåtgärder, t.ex. avtal som innehåller EU-kommissions standardavtalsklausuler för dataöverföring som finns tillgängliga på EU-kommissionens hemsida. 

Inom ramen för en förvärvsprocess kan vi komma att lämna ut uppgifter till externa rådgivare samt till hel- eller delägda dotterbolag för att kunna fullgöra avtal. Vi lämnar även ut uppgifter till exempelvis myndigheter om vi ser att det finns ett berättigat intresse för utlämnandet eller om vi annars är skyldiga att lämna ut uppgifter på grund av lag eller myndighetsbeslut.

LAGRINGSPERIOD
Dina personuppgifter lagras bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag (t.ex. för bokföringsändamål i enlighet med bokföringslagen). Vi lagrar också personuppgifter för att kunna fullgöra avtal eller så länge vi bedömer att vi har ett berättigat intresse av att behandla personuppgifterna. Du kan när som helst avanmäla dig från prenumerationer på pressmeddelanden, nyhetsbrev och liknande och dina uppgifter kommer då inte längre att sparas för detta ändamål.

DINA RÄTTIGHETER ENLIGT DATASKYDDSLAGSTIFTNINGEN
I samband med att vi behandlar dina personuppgifter har du enligt dataskyddslagstiftningen, under vissa förutsättningar, vissa rättigheter. Dessa är:

 • Rätt till tillgång (registerutdrag); en rätt att få kopia på de uppgifter vi behandlar om dig och information om de uppgifter som behandlas
 • Rätt till rättelse; en rätt att få felaktiga uppgifter rättade
 • Rätt till radering; en rätt att få uppgifter raderade
 • Rätt till begränsning av behandling; rätt att begära att vår behandling begränsas (t.ex. under den period som du begärt att uppgifter ska rättas och vi undersöker huruvida de är korrekta)
 • Rätt till dataportabilitet; rätt att kräva att dina uppgifter flyttas från oss till en annan personuppgiftsansvarig
 • Rätt att invända mot vår behandling
 • Rätt att inge klagomål till tillsynsmyndighet (Datainspektionen) om du anser att vår behandling inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen

KONTAKTSUPPGIFTER TILL PERSONUPPGIFTSANSVARIG
Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas, eller om du vill utöva någon av rättigheterna ovan, vänligen kontakta oss på nedan kontaktuppgifter:

Storskogen Group AB
Att: Privacy
Hovslagargatan 3
111 48 Stockholm
info@storskogen.com

COOKIES
Vi använder cookies på den här webbplatsen. En cookie är en liten textfil som placeras på din dator/enhet som du använder för att besöka webbplatsen. Webbplatsen använder även cookies som tillåter oss att optimera webbplatsensfunktioner, att förbättra din upplevelse av webbplatsen, att göra webbplatsen enklare att använda samt att skräddarsy webbplatsen till dina intressen och behov. Dessutom används cookies för att sammanställa anonym statistik för att vi ska förstå hur våra användare surfar på webbplatsen och därigenom kunna förbättra oss.

Läs mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.   

Informationen som samlas in via cookies används endast för Storskogens ändamål, dvs. inte för tredje parts ändamål.

Det finns tre typer av cookies på webbplatsen:

Sessionscookies, dvs. cookies som tillfälligt lagras i webbläsarens minne under tiden som du besöker webbplatsen. De kan t.ex. användas för att identifiera vilket språk du har valt. Sessionscookies raderas när webbläsaren stängs.

Långvariga cookies, dvs. cookies som sparas på din enhet under en längre tid. De används t.ex. vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan du som användare senast besökte webbplatsen. Hur länge cookien ligger kvar på din enhet beror på livstiden på den specifika cookien och din webbläsares inställningar.

Tredjepartscookies, dvs. cookies som tillhör andra domäner än de som visas i adressfältet. Tredjepartscookies öppnar upp möjligheter för att spåra användarenswebbhistorik.

De cookies som används på vår webbplats beskrivs i tabellen nedan.

 

NamnSyftet med cookien och vilka uppgifter som samlas inLagringstid
CookieAgree Hantering av att användarenstängt ner cookiebanner.12 månader
_ga Skapar ett anonymt ID förstatistikändamål och samlar in statistik
om användarens session. Används av Google Analytics.
26 månader
_gat Förbättrar användarupplevelsen. Används avGoogle Analytics.1 minut
_gid 

Skapar ett anonymt ID för statistikändamåloch samlar in statistik
om användarens session. Används av Google Analytics.

24 timmar
_gat_Waas Förbättrar användarupplevelsen. Används av Google Analytics.1 minut

De flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt men genom inställningar i din webbläsare kan du blockera och ta bort cookies. Hur detta görs till skiljer sig åt mellan olika webbläsare och går att läsa mer om i instruktionerna till webbläsaren alternativt i den hjälpfunktion som finns i de flesta webbläsare. Mer information om hur du hanterar och tar bort cookies finns på följande hemsida: www.aboutcookies.org

Observera att ett blockerande av cookies kan resultera i en försämrad användarupplevelse.

Vår webbplats kan ibland bädda in innehåll och delningsverktyg från sociala nätverk via RSS-flöde. Leverantörerna av dessa tjänster kan därmed komma att använda cookies på vår webbplats. Storskogen har ingen åtkomst till, och kan inte styra över, dessa cookies eller de uppgifter de samlar in. Du bör kontrollera relevant leverantörs webbplatser för ytterligare information om dessa cookies och om du kan välja bort mottagandet av dem.

Den här hemsidan använder kakor för att erbjuda bästa möjliga användarupplevelse. Om du fortsätter att använda hemsidan utan att göra några ändringar godkänner du användningen av kakor. Läs mer om kakor här